publikacje

książki i broszury

praca zbiorowa

Archiwum organizacji pozarządowej - poradnik dla NGO

Zbiory archiwalne organizacji pozarządowych - dokumenty, fotografie, nagrania ukazujące historię i dorobek społeczeństwa obywatelskiego - są słabo reprezentowane w archiwach państwowych. Organizacje często nie mają świadomości, że gromadzona przez nie dokumentacja jest zasobem archiwalnym i że historia ich działalności może nie zostać zapisana, jeśli same nie zadbają o zachowanie własnego dorobku.

Poradnik jest zachętą dla liderów i działaczy organizacji pozarządowych do prac nad własną historią. Przekazuje wiedzę, jak prowadzić archiwum zakładowe, wskazuje, jak zabezpieczyć dokumentację dotyczącą okoliczności powstania, idei i działań organizacji. Podpowiada, jak pozyskiwać relacje biograficzne, przedstawia też zasady digitalizacji zbiorów i ich upowszechniania.

Poradnik został przygotowany w 2017 roku jako część projektu “Pamięć trzeciego sektora”, w ramach programu Ośrodka KARTA “Obserwatorium Archiwistyki Społecznej”.

Pobierz PDF
Sylwia Żółkiewska, Małgorzata Pankowska

Digital storytelling - dlaczego warto tworzyć cyfrowe opowieści ze zbiorów archiwalnych

Publikacja jest instruktażem dotyczącym tworzenia cyfrowych opowieści ze zbiorów archiwalnych. Zawiera wskazówki dotyczące tworzenia multimedialnych prezentacji, przykładowe narzędzia, przydatne lektury i inspiracje.

Powstała jako część projektu Ośrodka KARTA "Otwarty System Archiwizacji - centrum udostępniania wirtualnych zbiorów archiwów społecznych", realizowanego w 2017 roku.

Pobierz PDF
praca zbiorowa

Archiwa społeczne. Modele współpracy z państwem / Community archives. Models of cooperation with the state

Archiwa prowadzone przez organizacje pozarządowe istnieją w wielu krajach. Nie ma jednego sprawdzonego modelu współpracy między archiwami społecznymi a państwem, istnieje natomiast wiele dobrych praktyk w zakresie polityki archiwów państwowych w stosunku do podmiotów tworzących niepaństwowy zasób archiwalny, programów dotacyjnych, samoorganizowania się czy sieciowania archiwów społecznych, które mogą stanowić dla Polski punkt odniesienia.

Publikacja, przygotowana w polskiej i angielskiej wersji językowej, przedstawia sytuację archiwów społecznych w sześciu krajach: w Kanadzie, Polsce, Nowej Zelandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Jest efektem międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Ośrodek KARTA w październiku 2014 roku w ramach projektu „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce”.

Pobierz PDF
praca zbiorowa

Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce

Publikacja podejmuje temat funkcjonowania podmiotów gromadzących niepaństwowy zasób archiwalny, przede wszystkim archiwów organizacji pozarządowych. Uwaga poświęcona została też podobieństwom i różnicom w działalności archiwów społecznych i archiwów publicznych. Publikacja powstała w wyniku współpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa - Lublin 2015.

Pobierz PDF
praca zbiorowa

Archiwistyka społeczna

Pierwsza książka poruszająca całościowo tematykę polskich archiwów społecznych. W pierwszej części zawiera teksty teoretyczne, opisujące m.in. miejsce archiwistyki społecznej w polskiej rzeczywistości, perspektywy jej rozwoju, problemy związane z funkcjonowaniem archiwów społecznych. Druga część jest poradnikiem stanowiącym wsparcie dla osób tworzących archiwa społeczne. Zamieszczone materiały edukacyjne prowadzą przez kolejne etapy działalności archiwum społecznego: od pozyskiwania zbiorów, przez ich prawidłowe zabezpieczanie, opracowanie i digitalizację, po udostępnianie.

Pobierz PDF

analizy i raporty

Adriana Kapała, Joanna Michałowska

W czym możemy pomóc? Raport z badania ankietowego potrzeb archiwów społecznych przeprowadzonego w dniach 31 marca – 20 kwietnia 2020 roku

Raport prezentuje wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego w dniach 31 marca – 20 kwietnia 2020 roku. W badaniu wzięli udział przedstawiciele 94 archiwów społecznych z całej Polski.

Głównym celem badania było zgromadzenie informacji na temat aktualnej sytuacji i potrzeb archiwów społecznych w kilku obszarach, kluczowych dla ich działalności.

Pobierz PDF
praca zbiorowa

Archiwistyka społeczna - diagnoza i wyzwania

Raport ma na celu analizę pod względem jakościowym i ilościowym zbiorów społecznych oraz opiekujących się nimi podmiotów, a także opisanie zjawiska archiwistyki społecznej pod kątem realiów prawnych, w których archiwa społeczne funkcjonują. Raport zawiera m.in.:

  • dane ogólne dotyczące archiwów społecznych i ich zasobu,
  • analizę polityki państwa wobec archiwów społecznych w latach 2005-2016,
  • analizę przepisów prawnych dotyczących archiwistyki społecznej ze wskazaniem proponowanych rozwiązań systemowych,
  • analizę obecności tematu archiwistyki społecznej w nauce i dydaktyce uniwersyteckiej w latach 2005–2016,
  • analizę potencjalnego przywrócenia rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego w prawie archiwalnym.

Raport powstał w ramach zadania zleconego Ośrodkowi KARTA przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie „Obserwatorium kultury”.

Pobierz PDF
praca zbiorowa

Archiwistyka społeczna - stan obecny i perspektywy

Ekspertyza charakteryzuje zbiory, zaplecze infrastrukturalne i metody opracowania zbiorów archiwów społecznych oraz analizuje dostępne systemy informacyjne, które są lub mogą zostać wykorzystane w archiwistyce społecznej. Zawiera także postulaty dotyczące rozwoju dziedziny. Ma posłużyć wypracowaniu wniosków dotyczących dalszego procesu standaryzacji i integracji danych o archiwach społecznych, a także systemu ich wsparcia metodycznego i infrastrukturalnego. Ekspertyza powstała w wyniku współpracy specjalistów z Ośrodka KARTA z naukowcami, specjalistami w dziedzinie archiwistyki.

Ekspertyza powstała w ramach projektu „Archiwa społeczne w Polsce – stan obecny i perspektywy”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2016”.

Pobierz PDF