Przejdź do treści

bibliografia

książki

 • Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota i M. Konstankiewicz, Warszawa – Lublin 2015.

 • Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6–8 września 2007, red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008.

 • Archiwistyka społeczna, red. K. Ziętal, Warszawa 2012.

 • Arkhivy Rossii i Pol’shi: istoriya, problemy i perspektivy razvitiya = Archiwa Rosji i Polski: historia, problemy i perspektywy rozwoju, red. L. Mazur, J. Łosowski, Jekaterynburg 2013.

 • S. Cebula, M. Chorązki, Mała ojczyzna, wielka (nie)pamięć : historia mówiona jako źródło do badania dziejów społecznych: materiały pokonferencyjne, Kraków 2016.

 • T. Czarnota, To zawsze zostanie dla potomności…: archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia, Lublin 2010.

 • P. Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010.

 • Z. Gluza, Odkrycie KARTY. Niezależna strategia pamięci, oprac. A. Dębska, Warszawa 2012.

 • Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 4: Archiwum jako „strażnik pamięci”. Studia historyczno-archiwalne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2016.

 • M. Jabłońska, Nowe wyzwania archiwów : komunikacja społeczna i public relations, Toruń 2016.

 • M. Konstankiewicz, A. Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, Warszawa 2016.

 • Pamiętnik XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki „Od pergaminu do blu-raya”, Toruń 2013.

 • A. Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012.

 • „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”,  t. 1: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwum, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009.

 • „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, t. 2: Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2011.

 • „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, t. 3: Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń 2013.

 • „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, t. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń 2014.

 • „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, t. 5: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2017.

 • M. Wiśniewska-Drewniak, Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku, Toruń 2019.

ekspertyzy / raporty

artykuły

 • A. Belka, Wsparcie archiwistów z Polski dla instytucji polonijnych gromadzących dokumentację historyczną, „Archeion” t. 117, 2016, s. 645-647.

 • P. Bewicz, Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, Nr 5(7), 2015, s. 206-209.

 • K. Biernat, Archiwum Historii Mówionej miejscem ustnych relacji stanowiących źródła do badań historii XX wieku, w: Na tropie źródła i jego interpretacji, red. Michał Dalidowicz, Jarosław Dudek, Adam Górski, Zielona Góra 2015. s. 275-281.

 • K. Bock-Matuszyk, „Proszę mi opowiedzieć historię swojego życia”, czyli historia mówiona w praktyce, w: Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, Warszawa 2018, s. 210-220.

 • T. Bugaj, Wywiady narracyjne z represjonowanymi w Związku Radzieckim Świadkami Jehowy: problemy metodologiczne na przykładzie badań własnych, w: Kultura pamięci. Studia i szkice, red. A. Chlewicka, T. Kawski, Bydgoszcz 2013, s. 63-71.

 • R. Chałoński, Raport na temat stanu niepaństwowego zasobu archiwalnego na terenie właściwości Archiwum Państwowego w Kielcach, „Archeion” t. 115, 2014, s. 226-258.

 • A. Chlewicka, „Pamięć Bydgoszczan – archiwum historii mówionej” – realizacja projektu, w: Kultura pamięci. Studia i szkice, red. A. Chlewicka, T. Kawski, Bydgoszcz 2013, s. 215-227.

 • H. Chudzio, A. Hejczyk, Zbiory Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, „Archeion”, t. 114, 2013, s. 83-94.

 • T. Czarnota, II Kongres Archiwów Społecznych, Warszawa, 9 września 2017 r. [Sprawozdanie], „Archiwista Polski”, nr 4(88), 2017, s. 93-101.

 • T. Czarnota, IV Kongres Archiwów Społecznych, Sulejówek, 24-25 września 2021 r. [Sprawozdanie], „Archiwista Polski”, nr 1(102), 2023, s. 103-117.

 • T. Czarnota, Komu są potrzebne społeczne archiwa?, „Archiwista Polski”, nr 4(64), 2011, s. 15-33.

 • T. Czarnota, O archiwach społecznych i ich znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego i tożsamości lokalnej, „Archiwa-Kancelarie-Zbiory” nr 5(7)/2014, s. 125-143.

 • T. Czarnota, O archiwistyce społecznej i jej możliwych drogach rozwoju, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. V: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna, red. Waldemar Chorążyczewski i Agnieszka Rosa, Toruń 2017, s. 225-242

 • T. Czarnota, Oddziaływanie państwa na niepaństwowy zasób archiwalny w Polsce – od teorii do praktyki, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. 13, 2016, s. 304.

 • T. Czarnota, Problem granic zespołu w archiwach osobistych z perspektywy ich twórców : przypadek archiwaliów Jerzego Giedroycia, „Archeion”, t. 117, 2016, s. 248-270.

 • U. Doliwa, Archiwizacja działalności radiowej : wyzwania i szanse dla małych, niekomercyjnych nadawców, „Studia Medioznawcze”, nr 4/2017, s. 81-95.

 • M. Fic, Historia mówiona jako współczesny kontynuator literatury dokumentu osobistego : (na przykładzie „Archiwum Historii Mówionej”), w: Amor patriae nostra lex: oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej : studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej, red. A. Gołębiowska, Opole 2017, s. 71-81.

 • T. Filipczak, Zbiory Fundacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie, „Archiwista Polski”, nr 3(55), 2009, s. 33-46.

 • P. Filipkowski, Historia mówiona jako hermeneutyka losu: doświadczenia przedtekstowe, „Teksty Drugie” 2018, nr 1, s. 40-60.

 • P. Filipkowski, Historia mówiona jako historia faktyczna albo Jak „odantropologizować” opowieści o przeszłości?, „Rocznik Antropologii Historii” R. 5, nr 8, 2015, s. 91-108.

 • P. Filipkowski, Historia mówiona jako historia ratownicza: doświadczenie, opowieść, egzystencja, „Teksty Drugie”, 2014, nr 5, s. 27-46.

 • P. Filipkowski, Historia mówiona: jeszcze bardziej wernakularna?, „Kultura Współczesna”, 2015, nr 3, s. 45-60.

 • Z. Gluza, KARTA – mocne strony archiwów społecznych, w: Archiwa przełomu 1989–1991 w czasach przełomu, Warszawa 2013, s. 62-64.

 • Z. Gluza, Archiwa społeczne, „Karta” 36/2002, s. 140–142.

 • Z. Gluza, Szansa ruchu oddolnego, „Karta”, nr 71/2012, s. 140-143.

 • P. Haratyk, Wspomnienia krakowskich kinomanek: historia mówiona jako metoda badania recepcji kina, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2014, cz. B, s. 316-327.

 • A. Herba, Działalność dokumentacyjna Ośrodka „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach, „Archeion”, t. 114, 2013, s. 95-106.

 • A. Jabłońska, Tak zwane archiwa społeczne w Archiwum Państwowym w Szczecinie, „Szczeciński Informator Archiwalny”, nr 21, 2012, s. 153-173.

 • M. Jabłońska, Otoczenie archiwów w Polsce – projekt badawczy, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, Nr 5(7), 2014, s. 111-124.

 • W. Jastrzębski, Metodologia zbierania i wykorzystania relacji, w: Kultura pamięci. Studia i szkice, red. A. Chlewicka, T. Kawski, Bydgoszcz 2013, s. 72-74.

 • D. Kałwa, Historia mówiona w krajach postkomunistycznych

 • D. Kałwa, Historia mówiona w polskich badaniach dziejów najnowszych, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 7, 2017, s. 163-183.

 • D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Między szkołą, muzeum i archiwum. Dylematy współpracy i konkurencji w edukacji historycznej, „Klio – Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym”, No. 3/2015, Vol. 34, s. 43-61.

 • M. Kubiszyn, Projekt „Historia mówiona miasta Lublina” Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN: samorządowa instytucja kultury w działaniach na rzecz ochrony wielokulturowego dziedzictwa środowiska lokalnego w jego niematerialnym wymiarze, w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe : zakresy, identyfikacja, zagrożenia = Intangible cultural heritage : scope, identification, threas, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin 2015, s. 75-82.

 • W. Kucharski, Historia mówiona – uwagi metodologiczne na marginesie programu zbierania relacji żołnierzy Armii Krajowej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, red. G. Kowal i in., Wrocław 2010, s. 81-88.

 • I. Kurz, Powrót do archiwów, „Kultura Współczesna: teoria, interpretacje, krytyka”, nr 4, 2011, s. 5-11.

 • M. Lamberti, M. Theus, Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach, Biblioteka (Poznań), Nr 20, 2016, s. 183-205.

 • I. Lewandowska, Głos w dyskusji o źródłach mówionych (oral history) na kanwie pracy „Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2008, nr 4, s. 509-513.

 • I. Lewandowska, Olsztyńskie badania w kręgu oral history, w: Kultura pamięci. Studia i szkice, red. A. Chlewicka, T. Kawski, Bydgoszcz 2013, s. 249-263.

 • I. Lewandowska, Oral history in modern Poland – studies, educational projects, scientific associations, w: History – Archive Studies – Information Science: methodological issues, red. K. Narojczyk, M. Świgoń, M. Wolny, Olsztyn 2010, s. 115-124.

 • I. Lewandowska, Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej, „Echa Przeszłości”, 2004, t. 5, s. 279-299.

 • J. Łuba, AS argentyński, „Karta”, nr 75, 2013, s. 143-145.

 • J. Maliniak, Działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłosć” we Wrocławiu, w: Społeczeństwo 2010, red. B. Techmańska, M. Zawadka („Edukacja, Kultura, Społeczeństwo”, t. 3), Opole-Wrocław-Lublin 2011, s. 252-253.

 • A. Maciąg, S. Lipiński, Visual History Archive jako multimedialne narzędzie pracy z żywą historią XX wieku = Visual History Archive as a multimedia tool for working with the vivid history of the twentieth century, „Edukacja, Technika, Informatyka”, 2018, nr 3, s. 287-292.

 • N. Martini, Bronowickie Archiwum Społeczne, „Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie”, nr 32, 2014, s. 12–17.

 • M. Melon, Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Fundacji Ośrodka KARTA, „Przegląd Archiwalny IPN”, nr 7, 2014, s. 11-16.

 • K. Minczykowska, Społeczne ośrodki dokumentacji dziejów konspiracji 1939-1945 w Polsce, „Archiwista Polski”, nr 2(30), 2003a, s. 39-50.

 • K. Minczykowska, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej 1990-2012. Najważniejsze aspekty działalności [w:] Silva rerum: Opera historica, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata, red. W. Chorążyczewski, M. Hlebionek, Toruń-Warszawa 2012, s. 161–175.

 • E. Muszyńska, Rekonesans badawczy dotyczący Górnego Śląska w zbiorach Fundacji Generał Zawackiej „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Kobiet”, „Szkice Archiwalno-Historyczne”, nr 10, 2013, s. 231-242.

 • A. Niewęgłowski, Obrót materiałami archiwalnymi – zagadnienia wybrane, „Archeion” t. 115, 2014, s. 52-55.

 • M. Pankowska, S. Żółkiewska, Digital storytelling – dlaczego warto tworzyć cyfrowe opowieści ze zbiorów archiwalnych

 • P. Rodak, Obiekty muzealne i archiwalne a praktyki kulturowe (wstępne rozpoznanie) = Cultural practice and museum and archival objects (preliminary studies), „Etnografia Nowa”, [Nr] 6, 2014, s. 45-57.

 • A. Rosa, Archiwa między historią i pamięcią. Antropologizowanie archiwistyki w: „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, t. 2, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta, Toruń 2008, s. 99–127.

 • M. Smoczyński, Różne drogi, jeden cel: collecting projects, documentation strategies, działalność dokumentacyjna, „Archiwista Polski”, nr 1(81), 2016, s. 17-32.

 • G. Sołtysiak, Z doświadczeń pracy w Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, „Archeion”, t. 114, 2013, s. 77-82.

 • W. Stępniak, Koncepcja działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz metody jej realizacji, „Archeion” t. 112, 2011, s. 347-357.

 • M. Strzelecka, Zbiory Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek” w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela historii [w:] Muzea i archiwa w edukacji historycznej, Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. 4, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 114–123.

 • K. Śmiłowska, O potrzebie opowiadania o wojnie : metoda autobiograficznego wywiadu narracyjnego w świetle nurtu historii mówionej, w: Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce : literatura, propaganda, tożsamość, red. Ł. Jureńczyk, J. Szczutkowska, W. Trempała, P. Wenderlich, Bydgoszcz 2017, s. 223-235.

 • M. Wilkowski, Archiwa społeczne, w: Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, Warszawa 2018, s. 251-257.

 • M. Wilkowski, Archiwa w bibliotekach, „Karta”, nr 71/2012, s. 144-146.

 • M. Wilkowski, Archiwizacja webu, w: Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, Warszawa 2018. s. 239-244.

 • M. Wilkowski, Oddolne archiwizacje Internetu jako działania społeczne, „Archiwa, Kancelarie, Zbiory”, 2015, nr 6, s. 207-220.

 • M. Wilkowski, YouTube i historia : odkrywanie, upamiętnianie i promocja przeszłości, w: „Kultura Popularna”, 2009, nr 1, s. 124-130.

 • M. Wiśniewska, Archiwistyka społeczna – recenzja, „Archiwista Polski”, R. 18, nr 3, 2013, s. 67-76.

 • M. Wiśniewska, Archiwum jako miejsce pamięci, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 4(6), 2013, s. 137-148.

 • M. Wiśniewska, Badanie archiwów społecznych metodą wielokrotnego studium przypadku – metodologia, „Archiwista Polski”, nr 1(81), 2016, s. 39-53.

 • M. Wiśniewska, Digital community archives – selected examples, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 6(8), 2015, s. 221-236.

 • M. Wiśniewska, Funkcje archiwów społecznych, w: Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota, M. Konstankiewicz, Lublin 2015, s. 63–69.

 • M. Wiśniewska, History of community archiving in Poland [w:] Engaging with Records and Archives. Histories and Theories, red. F. Foscarini, H. MacNeil, B. Mak, G. Oliver, Londyn 2016, s. 195–209.

 • M. Wiśniewska, Postmodernizm a archiwa społeczne, „Archiwista Polski”, nr 2(70), 2013, s. 25-29.

 • M. Wiśniewska, Relacje „oral history” w internecie : kilka przykładów z Polski, w: Bellicum diplomaticum VI Thorunense : od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, red. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2016, s. 217-233.

 • M. Wiśniewska-Drewniak, II Kongres Archiwów Społecznych, Warszawa, 9 września 2017 r., „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 8(10), 2017, s. 193-204.

 • M. Wiśniewska-Drewniak, Community archives in Poland – multiple case study: description of the research project

 • M. Wiśniewska-Drewniak, Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl i Bronowickie Archiwum Społeczne – studium porównawcze dwóch cyfrowych archiwów społecznych, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 7(9), 2016, s. 91-111.

 • M. Wiśniewska-Drewniak, Wpływ projektowego finansowania na działalność archiwów społecznych jako możliwy problem badawczy, „Zarządzanie w Kulturze”, nr 3 (19), 2018, s. 273-286.

 • T. Włodarczyk, Metoda oral history na przykładzie projektu „Życie żydowskie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1997” realizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, w: Kultura pamięci. Studia i szkice, red. A. Chlewicka, T. Kawski, Bydgoszcz 2013, s. 275-289.

 • J. Zętar, Ł. Kowalski, Pamięć Miejsca – działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na rzecz zbierania, przetwarzania i popularyzacji wielokulturowej historii Lublina za pomocą nowych mediów, w: Kultura pamięci. Studia i szkice, red. A. Chlewicka, T. Kawski, Bydgoszcz 2013, s. 243-248.

 • K. Ziętal, Jak biblioteka staje się archiwum społecznym, Biuletyn eBIB, nr 3 (139), 2013, s. 1-5.

 • K. Ziętal, KARTA i archiwa społeczne, Biuletyn eBIB, nr 6 (151), 2014, s. 1-6.

 • K. Ziętal, Ustanowienie AS-ów, „Karta”, nr 75/2013, s. 138-142.

 • A. Zińczuk, Ośrodek „Brama Grodzka – Tetar NN” : historia mówiona i opowiadanie historii, “Historyka : studia metodologiczne”, 2011, t. 41, s. 146-153.

 • Ł. Żywulski, Archiwum społeczne a lokalna społeczność w Raszynie, Biuletyn eBIB, nr 6(151), 2014, s. 1-11.