wszystkie wydarzenia

Kanony pamięci. Gdańskie „głosy przeszłości”

Wtorek

20.09.2022

17.00

Jakich narracji o przeszłości potrzebujemy? Kto stoi w centrum opowieści: „bohaterowie” czy „zwykli ludzie”? Co zapamiętujemy i dlaczego? Jak zmienia się nasza pamięć?

Zapraszamy na rozmowę wokół nowej wystawy w Muzeum Gdańska pt. „Wolę o tym nie mówić. Tożsamość gdańszczan a powojenna rzeczywistość” oraz wydanego przez CAS w ubiegłym roku polskiego tłumaczenia książki „Głos przeszłości” Paula Thompsona i Joanny Bornat – jednej z najbardziej wpływowych i inspirujących publikacji dotyczących historii mówionej.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 września 2022 r. o godz. 17.00 w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska, ul. Długa 46. 

Wydarzenie bez transmisji, zapraszamy do udziału stacjonarnego!

Uczestnicy rozmowy:

Dorota Karaś – mieszka w Gdańsku, jest dziennikarką „Gazety Wyborczej”. Autorka książki „Szafa, czajnik, obwodnica. Rozmowy z obcokrajowcami” (Oficyna Gdańska, 2013) oraz biografii – „Cybulski. Podwójne salto” (Wydawnictwo Znak, 2016) i „Walentynowicz. Anna szuka raju” napisanej wspólnie z Markiem Sterlingowem (Wydawnictwo Znak, 2020). Laureatka m.in. nagrody Splendor Gedanensis.

dr Andrzej Hoja – histo­ryk, kura­tor wystaw i archi­wi­sta, kie­row­nik Oddziału Głów­nego Muzeum Gdań­ska oraz zało­ży­ciel Gdań­skiego Archi­wum Histo­rii Mówio­nej, któ­rego pra­cami koor­dy­nuje na co dzień. Jeden z twór­ców wystawy: „Wolę o tym nie mówić”. Toż­sa­mość gdańsz­czan a powo­jenna rze­czy­wi­stość.

dr Alek­san­dra Kurow­ska-Sus­dorf – adiunkt w Insty­tu­cie Stu­diów Edu­ka­cyj­nych na Wydziale Nauk Huma­ni­stycz­nych i Spo­łecz­nych Aka­de­mii Mary­narki Wojen­nej w Gdyni. Zaj­muje się peda­go­giką pamięci i peda­go­giką miej­sca; korzy­sta­jąc z metody histo­rii mówio­nej bada histo­rię Ziem Pół­noc­nych. Pra­cuje jako prze­wod­niczka po Kaszu­bach, Gdań­sku, Wej­he­ro­wie, Pia­śnicy oraz daw­nym obo­zie KL Stut­thof w Sztu­to­wie. Autorka książki „Oswoić śmierć. Edu­ka­cyjny poten­cjał kaszub­skich rytu­ałów pogrze­bo­wych” (PWN, 2019) i bajki obraz­ko­wej dla dzieci „Żëcé jak nudle” (ZKP, 2022).

Natalia Koralewska – współzałożycielka Fundacji Palma, w ramach której realizuje projekty społeczno-kulturalne związane z budowaniem lokalnej tożsamości: Instytut Langfuhr, Noc Wrzeszcza, Zatoka – autorskie pamiątki. Kuratorka i animatorka kultury. Absolwentka filozofii i Gedanistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Krytyki Artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Producentka wydarzeń i organizatorka. Łączy współpracę podmiotami z sektora prywatnego i publicznego.

Prowadząca: Adriana Kapała – historyczka i archiwistka. Koordynatorka szkoleń i edukacji w Centrum Archiwistyki Społecznej. Wcześniej pracowała w Fundacji Ośrodka KARTA, gdzie m.in. koordynowała projekty historii mówionej, prowadziła szkolenia dotyczące nagrywania relacji. W latach 2019-2022 była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, obecnie pełni funkcję wiceprezeski.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu „Głos przeszłości w drodze”.

wszystkie wydarzenia