wszystkie wydarzenia

Porozumienie o współpracy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”

Piątek

10.06.2022

7 czerwca zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” a Centrum Archiwistyki Społecznej. Osią współpracy obu instytucji ma być zainicjowany przez Ośrodek projekt pn. „Regionalne Izby Pamięci”, skoncentrowany na wsparciu lokalnie działających na obszarze Ziem Zachodnich i Północnych organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów kolekcjonujących i udostępniających pamiątki, dokumenty, zdjęcia i różne artefakty związane z miejscową historią.

Współdziałanie obu instytucji ma zaowocować podejmowanymi wspólnie projektami badawczymi, edukacyjnymi czy inwentaryzacyjnymi w tym w drodze szkoleń, doradztwa i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk. Istotnym elementem współpracy jest ponadto obszar historii mówionej, w ramach której obie instytucje rozwijają swoją statutową działalność – Ośrodek poprzez ciągłą rozbudowę archiwum historii mówionej, a Centrum poprzez wspieranie społecznych archiwów pozyskujących relacje historii mówionej oraz wspólnie propagując wypracowaną na gruncie międzynarodowych dyskusji metodologię i metodę pozyskiwania relacji – szkoląc, wydając publikacje, organizując konferencje naukowe i realizując projekty badawcze.

Jednym z elementów rozmowy pomiędzy sygnatariuszami porozumienia – Dyrektorką CAS, Katarzyną Ziętal, a Zastępcą Dyrektora Ośrodka do Spraw Naukowych, drem hab. Wojciechem Kucharskim, były dotychczasowe obserwacje w kwestiach kontaktu i współpracy z podmiotami prowadzącymi izby pamięci i archiwa społeczne – z opowieścią o doświadczeniach współtworzenia wystawy stałej w Kątach Wrocławskich.

Wspólne cele, jakie stawiają przed sobą obie instytucje i ukierunkowanie działań na celowane wsparcie merytoryczne lokalnie działających pasjonatów w zakresie zabezpieczania i ochrony zbiorów, pozwalają mieć nadzieję na owocną, wieloletnią współpracę na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

wszystkie wydarzenia