Przejdź do treści
pozostałe oferty pracy

[zakończone] Koordynator / Koordynatorka do spraw zabezpieczenia zbiorów cyfrowych archiwów społecznych

Historia wielu społeczności, wydarzeń i miejsc nie zostałaby opowiedziana, gdyby nie pasja i aktywność setek osób i środowisk, tworzących ruch archiwistyki społecznej. Centrum Archiwistyki Społecznej, ogólnopolska instytucja kultury, działa od 2020 roku, aby wspierać ten oddolny ruch.

CAS profesjonalizuje działania archiwów społecznych poprzez szkolenia i konsultacje, rozwija narzędzia cyfrowe służące do opracowania i upowszechniania zbiorów (Otwarty System Archiwizacji i portal zbioryspoleczne.pl), popularyzuje działania archiwów, organizuje wydarzenia kulturalne dotyczące tej dziedziny. Chcesz współtworzyć nowy dział, który zajmuje się tworzeniem projektów i narzędzi wspierających archiwa społeczne w zabezpieczeniu ich zbiorów? Zapoznaj się z ogłoszeniem i dołącz do naszego zespołu.

Czym zajmuje się dział, w którym będziesz pracować?

 • wspiera archiwa społeczne w lepszym przechowywaniu i opracowaniu ich zbiorów fizycznych i cyfrowych;

 • bada potrzeby archiwów społecznych w celu rozwoju oferty wsparcia, w tym stworzenia nowych rozwiązań cyfrowych;

 • prowadzi konkurs dla archiwów społecznych, którego celem jest zabezpieczenie zbiorów archiwów społecznych;

 • współpracuje z archiwami społecznymi i innymi organizacjami, prowadzi konsultacje, odbywa wizyty studyjne;

 • realizuje cele Strategii wzmacniania trwałości zbiorów społecznych

W swojej pracy będziesz:

 • planować i koordynować prace projektowe oraz proces wdrożenia repozytorium cyfrowego dla archiwów społecznych;

 • koordynować pracę grupy roboczej do spraw wdrożenia repozytorium cyfrowego dla archiwów społecznych;

 • koordynować badania archiwów społecznych;

 • opracowywać założenia, przygotowywać analizę potrzeb i wymagań w zakresie zbudowania i utrzymania repozytorium cyfrowego dla archiwów społecznych;

 • organizować wizyty studyjne i brać w nich udział;

 • planować i inicjować działania wspierające archiwa społeczne w przechowywaniu i opracowaniu ich zbiorów;

 • współpracować z innymi działami CAS, a zwłaszcza z Działem Rozwoju Narzędzi Cyfrowych.

Szukamy osoby, która:

 • ma doświadczenie w identyfikowaniu i weryfikacji potrzeb oraz przygotowaniu założeń projektów IT;

 • ma doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów IT (np. budowanie portali, aplikacji, systemów bazodanowych, systemów służących zabezpieczaniu danych cyfrowych);

 • zna specyfikę badań użytkowników i użytkowniczek pod kątem wdrażania narzędzi cyfrowych;

 • ma doświadczenie w pracy z programistami_kami i innymi specjalistami_kami z branży IT;

 • posiada wiedzę/doświadczenie w zakresie projektowania zorientowanego na użytkownika (UX);

 • posiada umiejętność analitycznego myślenia;

 • interesuje się wykorzystaniem technologii cyfrowych w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego;

 • lubi pracę zespołową, posiada wysokie umiejętności komunikacyjne i doświadczenie we współpracy z różnymi podmiotami;

 • wykazuje inicjatywę, jest samodzielna, dokładna;

 • jest otwarta na nowe zadania, poszerzanie wiedzy i umiejętności;

 • posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;

 • nie obawia się kwestii formalnych i opracowywania dokumentacji.

Będzie idealnie, jeśli dodatkowo:

 • posiada doświadczenie w pracy w instytucji publicznej;

 • posiada doświadczenie w przygotowaniu zapytań ofertowych oraz przetargów.

Dlaczego warto z nami pracować?

 • oferujemy stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (praca stacjonarna, możliwość pracy zdalnej maks. 80 h miesięcznie);

 • oferujemy wynagrodzenie w wysokości 5000–6000 zł netto w zależności od doświadczenia;

 • zapraszamy do współtworzenia i rozwijania nowego działu CAS, który realizuje nowatorskie działania dla archiwów społecznych;

 • jesteśmy niedużym zespołem, przyjaźnie ze sobą współpracującym. Każda osoba w zespole ma wpływ na działania instytucji. Opieramy współpracę na zaufaniu i otwartej komunikacji;

 • realizujemy ciekawe i rozwojowe projekty, w tym cyfrowe;

 • realizujemy wartościowe działania w gronie ludzi z pasją;

 • oferujemy dofinansowanie do urlopu i uczestnictwa w kulturze, nagrody uznaniowe i inne benefity;

 • oferujemy elastyczne godziny pracy, start między 7.00 a 10.00;

 • oferujemy możliwość udziału w szkoleniach, konferencjach itp;

 • zapewniamy wygodne biuro na Starym Mokotowie w Warszawie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

CV i listu motywacyjnego zawierającego odpowiedź na pytania, dlaczego chcesz pracować w Centrum Archiwistyki Społecznej oraz jakie jest Twoje największe osiągnięcie w realizacji projektów cyfrowych i dlaczego uważasz wybrany projekt za ważny. 

Dokumenty prosimy przesłać na adres: rekrutacja@cas.org.pl. W tytule maila prosimy wpisać: „Koordynator/ka do spraw zabezpieczenia zbiorów cyfrowych”. Zgłoszenia przyjmujemy do 28.01.2024 [włącznie]. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko
z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016), Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.org.pl .

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej „kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

a. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji.

7. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

10. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.