Przejdź do treści
pozostałe oferty pracy

[zakończone] Kierownik / kierowniczka Działu Edukacji i Informacji

Historia wielu społeczności, wydarzeń i miejsc nie zostałaby opowiedziana, gdyby nie aktywność setek osób i środowisk, tworzących ruch archiwistyki społecznej. Centrum Archiwistyki Społecznej, ogólnopolska instytucja kultury, działa od 2020 roku, aby wspierać ten oddolny ruch.

CAS profesjonalizuje działania archiwów społecznych poprzez szkolenia i konsultacje, rozwija narzędzia cyfrowe służące im do opracowania i upowszechniania zbiorów (Otwarty System Archiwizacji i portal zbioryspoleczne.pl), popularyzuje działania archiwów, organizuje wydarzenia kulturalne. Działania CAS odbywają się w stałym dialogu z odbiorcami i odbiorczyniami, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb i z uważnością na ich problemy.

Brzmi ciekawie? Zapoznaj się z ogłoszeniem i dołącz do naszego zespołu jako kierownik / kierowniczka Działu Edukacji i Informacji.

Czym będzie zajmował się Dział, którym będziesz kierować?

 • budową oferty edukacyjnej dla archiwów społecznych;

 • organizacją szkoleń stacjonarnych i online;

 • tworzeniem nowoczesnych materiałów edukacyjnych, w tym publikacji książkowych;

 • rozwijaniem i prowadzeniem Bazy Archiwów Społecznych;

 • intensywnymi kontaktami z archiwami społecznymi, wspieraniem ich poprzez bezpośrednie konsultacje;

 • współpracą z różnymi organizacjami i instytucjami, m.in. instytucjami kultury, uczelniami wyższymi.

W swojej pracy będziesz:

 • planować pracę Działu i inicjować nowe działania;

 • zarządzać trzyosobowym zespołem Działu: określać zadania, inicjować nowe projekty, czuwać nad ich realizacją;

 • dbać o dobrą atmosferę w Dziale oraz motywację pracowników i pracownic;

 • samodzielnie koordynować wybrane projekty;

 • dokonywać ewaluacji dotychczasowych projektów;

 • nawiązywać partnerstwa, kontakty, współpracę z podmiotami zewnętrznymi;

 • pisać cykliczne sprawozdania;

 • nadzorować tworzenie dokumentów formalnych w Dziale;

 • planować budżet Działu i kontrolować jego realizację;

 • odpowiadać za dokumentację i archiwizowanie przedsięwzięć.

Szukamy osoby, która:

 • posiada minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem;

 • posiada minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z działalnością edukacyjną;

 • może pochwalić się dokonaniami w zakresie nowoczesnych projektów edukacyjnych dla osób dorosłych;

 • posiada wysokie umiejętności komunikacyjne i doświadczenie we współpracy z różnymi podmiotami;

 • myśli innowacyjnie;

 • ma umiejętności analityczne;

 • potrafi pisać poprawne językowo teksty;

 • umie tworzyć strategię działania, dokonywać ewaluacji projektów;

 • lubi pracę z ludźmi, dobrze czuje się w działaniach społeczno-kulturalnych;

 • jest otwarta na nowe zadania, poszerzanie wiedzy i zakresu umiejętności;

 • lubi prace organizacyjne;

 • jest chętna do pracy związanej z formalną dokumentacją;

 • idealnie, jeśli ma doświadczenie w pracy związanej z dziedzictwem, archiwistyką, kulturą.

Dlaczego warto z nami pracować?

 • jesteśmy niedużym zespołem, przyjaźnie ze sobą współpracującym. Każda osoba w zespole ma wpływ na działania instytucji. Opieramy współpracę na zaufaniu i otwartej komunikacji;

 • realizujemy nowatorskie, ciekawe i wartościowe projekty w gronie ludzi z pasją;

 • oferujemy stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (praca stacjonarna, możliwość pracy zdalnej maks. 80 h miesięcznie);

 • oferujemy miesięczne wynagrodzenie w wysokości około 5000–6000 zł netto w zależności od doświadczenia;

 • dajemy możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez finansowanie szkoleń;

 • zapewniamy dofinansowanie do urlopu i wydarzeń kulturalnych;

 • nasze biuro na Starym Mokotowie jest przyjaznym i komfortowym miejscem do pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

CV i listu motywacyjnego zawierającego odpowiedź na dwa pytania:


– dlaczego chcesz pracować w Centrum Archiwistyki Społecznej,
– jakie jest twoje największe osiągnięcie w zakresie projektów edukacyjnych.

Dokumenty prosimy przesłać na adres: rekrutacja@cas.org.pl. W tytule maila prosimy wpisać: „kierownik/ kierowniczka w Dziale Edukacji i Informacji”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 listopada 2023 roku (włącznie).

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016), Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.org.pl .

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej „kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

a. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji.

7. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

10. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.