Przejdź do treści

O nas

kim jesteśmy

Historia wielu społeczności, wydarzeń i miejsc nie zostałaby opowiedziana, gdyby nie pasja i aktywność setek osób i środowisk, tworzących ruch archiwistyki społecznej. Centrum Archiwistyki Społecznej to instytucja kultury, która powstała w 2020 roku z inicjatywy Fundacji Ośrodka KARTA i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po to, aby wspierać ten oddolny ruch.

Dzielimy się wiedzą, inspirujemy i wspieramy inicjatywy archiwistów i archiwistek społecznych z całej Polski. Pomagamy tworzyć nowe archiwa społeczne, aby zachować jak najwięcej świadectw życia społecznego i trwale je zabezpieczyć. Wspólnie z ponad 700 archiwami społecznymi z całej Polski, rozbudzamy zainteresowanie historią społeczną, aby móc lepiej rozumieć przeszłość i teraźniejszość.

co robimy

szkolimy

Szkolimy początkujących i bardziej doświadczonych archiwistów i archiwistki, m.in. z opracowania i digitalizacji materiałów archiwalnych, przechowywania zbiorów czy metod nagrywania historii mówionej

Dowiedz się więcej i sprawdź terminy szkoleń.

Zapisz się na platformę e-learningową.

rozwijamy narzędzia cyfrowe

Rozwijamy Otwarty System Archiwizacji (OSA) – bezpłatne narzędzie do opisywania i porządkowania zbiorów – oraz zintegrowany z nim portal Zbiory Społeczne, na którym archiwa społeczne mogą udostępnić opracowane w OSA zbiory, a użytkownicy i użytkowniczki mogą przeglądać tysiące zdjęć, dokumentów życia społecznego, nagrań audio i wideo.

Prowadzimy bazę archiwów społecznych wraz z interaktywną mapą, która stanowi najpełniejsze źródło wiedzy o archiwach społecznych w Polsce.

organizujemy wydarzenia

Organizujemy wydarzenia, które są przestrzenią do wymiany doświadczeń i inspiracji, m.in.: Kongres Archiwów Społecznych oraz Akademię Archiwistyki Społecznej.

promujemy

Promujemy archiwa społeczne z całej Polski – małe i duże, te prowadzone przez organizacje i pojedyncze osoby. Upowszechniamy archiwistykę społeczną jako sposób na odkrywanie lokalnych historii oraz aktywizowanie społeczności i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Odwiedź nasze media społecznościowe – profil Facebook oraz Instagram.

Zapisz się do naszego newslettera.

wspieramy

Wspieramy ruch archiwistyki społecznej poprzez tworzenie projektów kulturalnych, wydawanie publikacji, organizowanie konkursów, spotkań i debat. Tworzymy know-how i programy wsparcia archiwów społecznych.

Poznaj strategię wzmacniania trwałości zbiorów społecznych.

publikujemy

Publikujemy materiały edukacyjne, strategie działania oraz podręcznik do archiwistyki społecznej, które wskazują dobre praktyki w gromadzeniu i upowszechnianiu zbiorów społecznych

Zapoznaj się z publikacjami.

zespół

rada
programowa

Weronika Czyżewska-Waglowska

wiceprezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, animatorka kultury i działaczka społeczna związana z sektorem pozarządowym od kilkunastu lat. Organizatorka Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych odbywającego się cyklicznie od 1996 roku – największego w Polsce spotkania osób zaangażowanych w działalność obywatelską.

Zbigniew Gluza

twórca i prezes Fundacji Ośrodka KARTA, wydawca, publicysta, działacz opozycji w okresie PRL. Pomysłodawca ważnych społecznie inicjatyw, m.in. Archiwum Wschodniego, Indeksu Represjonowanych, bazy Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, słowników biograficznych opozycjonistów i dysydentów, Domu Spotkań z Historią. Współtwórca i rzecznik środowiska polskich archiwów społecznych

dr hab. Marlena Jabłońska

profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich na tymże Uniwersytecie. Autorka prac naukowych z zakresu zarządzania dokumentacją oraz public relations archiwów. Koordynatorka naukowa wieloletniego grantu badawczego dotyczącego jednego z archiwów społecznych

dr Artur Jóźwik

dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy, politolog. w latach 2006-2019 dyrektor i członek Zarządu Fundacji Ośrodka KARTA, w latach 2013-2015 członek Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeden z inicjatorów ruchu wsparcia na rzecz wzmocnienia archiwistyki społecznej w Polsce

Monika Maniewska

kierowniczka Zespołu Pozyskiwania Archiwów w Instytucie Pileckiego, współautorka “Listy Ładosia”, opracowywała zbiory fotograficzne w archiwach społecznych. Absolwentka studiów historycznych o specjalizacji: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

dr Paweł Pietrzyk

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, historyk. Autor opracowań z zakresu źródłoznawstwa i historii. W czasie pełnienia funkcji dyrektora Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w NDAP brał udział w nowelizacji Ustawy o narodowym zespole archiwalnym i archiwach, która umożliwiła NDAP organizację konkursów dotacyjnych dla archiwów społecznych

dr hab. Paweł Rodak

historyk literatury i kultury polskiej, kulturoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Instytutu Kultury Polskiej UW (2012-2016), w latach 2016-2019 profesor na Wydziale Slawistyki na Uniwersytecie Paris Sorbonne oraz dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej (Centre de civilisation polonaise). Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej XX wieku oraz antropologią słowa w kulturze; w pracy badawczej czerpie ze zbiorów archiwów społecznych

dr hab. Mirosław Supruniuk

prezes Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji, kierownik Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, historyk, archiwista, publicysta. Działacz podziemnego ruchu wydawniczego w PRL, założyciel m.in. oficyny wydawniczej TO – Toruńska Oficyna i Toruńskiego Towarzystwa Książki Nieocenzurowanej. Od 1998 roku redaktor naczelny czasopisma „Archiwum Emigracji”

dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak

historyczka, pracowniczka naukowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletnia badaczka tematyki archiwistyki społecznej. Autorka książki „Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku”

statut

Jesteśmy publiczną instytucją kultury. Statut określa m.in. zakres działalności, zarządzanie i organizację Centrum Archiwistyki Społecznej.

Pobierz